აქ შეგიძლიათ, იხილოთ სატელევიზიო, რადიო, ბეჭდური და ონლაინ მედიის მიერ სუბიექტების გაშუქების შედეგები: მათთვის დათმობილი დრო/ფართობი/ტექსტის მოცულობა და გაშუქების ტონი. აირჩიეთ ჩამონათვალში მედიასაშუალება, რომლის ანალიზიც გსურთ. მედიასაშუალების არჩევამდე შეგიძლიათ, შექმნათ მონიტორინგის სუბიექტების ჯგუფები.

*** შენიშვნა: პროცენტული მაჩვენებლები დამრგვალებულია მთელ რიცხვებამდე.

სატელევიზიო არხები

მედიასაშუალებები მონიტორინგის პერიოდი

რადიოსადგურები

მედიასაშუალებები მონიტორინგის პერიოდი

ბეჭდური მედია

მედიასაშუალებები მონიტორინგის პერიოდი
რეზონანსი 1 თებერვალი - 15 აპრილი 2021

ონლაინ მედია

მედიასაშუალებები მონიტორინგის პერიოდი